Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. J. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr geod. [...], położonej przy ul. T. w B...

I SAB/Wa 332/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

za w/w działkę [....] oraz rozstrzygnięcia w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od opłaty adiacenckiej, które powstały w wyniku naruszenia przez organ m. in. art. 9 kpa...
oraz art. 7 i art. 8 kpa, w związku z proponowanym przez organ sposobem rozliczenia opłaty adiacenckiej z należnego mu odszkodowania za działkę [...], a następnie...

I OSK 1170/17 - Wyrok NSA z 2017-12-08

instrukcyjnej treści przepisu. Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości nastąpi wzrost jej wartości, dający podstawę do naliczenia opłaty adiacenckiej (art. 98a ugn...
. Przepis art. 199 kc stosuje się odpowiednio. Współużytkownicy wieczyści muszą bowiem wziąć pod uwagę ryzyko poniesienia opłaty adiacenckiej; muszą także liczyć...

IV SAB/Wa 306/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

opłaty adiacenckiej należnej od skarżącej. Nadmieniła, że wzywała organ do wydania decyzji pismem z dnia [...] marca 2014r., W odpowiedzi na skargę Prezydent [...] wniósł...
ale jeżeli część kwoty odszkodowania zostanie wpłacona na poczet tej opłaty, pozostała natomiast przekazana skarżącej. Prezydent twierdzi, że skarżąca nie wyczerpała wymaganych...

IV SAB/Wa 397/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-25

, w którym ustalono, że w zamian za odstąpienie przez Gminę od naliczenia opłaty adiacenckiej, wnioskodawcy zrezygnowali z odszkodowania z tytułu przejęcia gruntu...
zastępstwa procesowego, określone na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności...