Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1665/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

, wywłaszczeń, sprzedaży, najmu, ustalenia opłat adiacenckich itp.). W trakcie postępowania dyscyplinarnego przy ocenie pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego badana...

II GSK 1110/21 - Wyrok NSA z 2021-09-16

wartości dla potrzeb opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej., Szczegółową argumentację na poparcie zarzutów sformułowanych w petitum...
[...].11.2010 r. sporządzonych na zlecenie Starosty S. dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów błędnie ustalając (za organem administracji...

II SA/Wa 1146/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

karnoskarbowych, wywłaszczeń, sprzedaży, najmu, ustalenia opłat adiacenckich itp.). W trakcie postępowania dyscyplinarnego przy ocenie pracy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego...

I OSK 4313/18 - Wyrok NSA z 2021-09-24

nakładał na organ I instancji obowiązek pouczenia strony o możliwości złożenia wniosku o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty. Mogło to nastąpić w zawiadomieniu strony...
o przysługujących jej prawach (art. 9 kpa), to organ I instancji miał obowiązek poinformowania strony przed wydaniem decyzji ustalającej opłatę o możliwości rozłożenia...