Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 718/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-13

Gminy [...] (dalej: 'Gmina') ustalił Spółce opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości...
oraz zobowiązał Spółkę do ich zapłaty w terminie do dnia [...] stycznia 2013 r., Łączna suma zaległości z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich (bez odsetek) wynosiła [...] zł...

V SA/Wa 2990/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

zostało wydane w następującym stanie faktycznym., Na podstawie tytułu wykonawczego nr ... z ... października 1999 r., obejmującego należność z tytułu opłaty adiacenckiej...
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741 ze zm.), opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych przez W. W. w wyniku...

I FSK 864/14 - Wyrok NSA z 2017-09-01

spółka wskazała, iż w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesie...
, ze zm., dalej również jako: 'Ordynacja podatkowa' lub 'O.p.'). Zgodnie z treścią aktu spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej...

III SA/Wa 2954/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu...
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm.);, - opłata adiacencka nakładana na podstawie art. 98a lub art. 107...

I SA/Gl 1397/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

na sporządzenie umowy darowizny - jest nieprawidłowe, a w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty adiacenckiej - jest prawidłowe...
przeznaczonej do zbycia Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] ustalił opłatę adiacencką na rzecz Gminy w kwocie [...] zł., którą to opłatę wnioskodawca zapłacił w całości...

I SA/Gl 1398/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-24

na sporządzenie umowy darowizny - jest nieprawidłowe, a w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty adiacenckiej - jest prawidłowe...
i darowizn. Przy wydzielaniu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] ustalił opłatę adiacencką na rzecz Gminy w kwocie [...] zł., którą...

II GSK 973/08 - Wyrok NSA z 2009-05-27

z tytułu opłaty adiacenckiej, wystawionego na podstawie prawomocnej decyzji Wójta Gminy O. z dnia [...] sierpnia 1998 r., nr [...] ustalającej, w oparciu o art. 107 i art. 227...
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.), opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych...

V SA/Wa 2606/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

nr [...] i nr [...] obejmujących zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej za rok 2007. Odpisy tytułów wykonawczych doręczono skarżącemu odpowiednio w dniu [...] lipca...
adiacenckiej i wielokrotnie to podnosił przez organem egzekucyjnym i organem nadzoru. Przedkładał także prawomocny wyroku Sądu Okręgowego w K. zabraniający pobierania opłat...

I FSK 864/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-21

podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. (dalej powoływana również jako 'Gmina') z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesienie w zamian...
z treścią aktu Spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej, powodującego częściowe wygaśniecie zobowiązania podatkowego, przeniosła...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...
1   Następne >   +2   5