Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I SA/Wa 1249/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-20

2004 r. nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie opłat adiacenckich oddala skargę. I SA/Wa 1249/04...
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych, położonych w O. przy ul. [...]., W uzasadnieniu postanowienia Minister Infrastruktury podał...

I SA/Wa 207/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-27

. ustalająca opłatę adiacencką dla skarżących za wzrost wartości działek wskutek podziału., Powołali się na fragment uzasadnienia w/w decyzji z katorgo wynika, że Zarząd...
odstąpił od ustalania opłaty adiacenckiej za działkę [...] oraz [...], z uwagi na konieczność przebudowy sieci uzbrojenia terenu i zdjęcia płyt drogowych,, Zdaniem...

I SA/Wa 1917/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-23

. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza...
) nabycie prawa użytkowania wieczystego następuje bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty., Użytkownik wieczysty zobowiązany jest uiszczać przez czas trwania swego...

I SA/Wa 1730/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

administracji kontroli sporządzonej wyceny, która to weryfikacja musi być szczególnie wnikliwa, gdyż operat stanowi zasadniczą podstawę dla określenia wysokości opłaty...
adiacenckiej; wycena ta może być podstawą do rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej i wydania decyzji kształtującej obowiązek finansowy strony postępowania. Z tego obowiązku...

IV SA/Wa 338/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-20

.). Przepis ten nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ponieważ odnosi się do kwestii wnoszenia opłat adiacenckich przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy...

I OSK 860/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1963/07 w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania oddala skargę kasacyjną.