Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Ol 177/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-14

[...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego kwotę 3273 zł (trzy tysiące dwieście...
zabezpieczenia należności Gminy [...] z tytułu rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej przez ustanowienie hipoteki i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy...