Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1681/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

(opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie., Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc...
. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia (...) czerwca 2007 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu...

VI SA/Wa 551/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-12

skutków następstwa prawnego., I tak: 'w przypadku zbycia nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przechodzi na nabywcę. Decyzja administracyjna o ustaleniu...
opłaty adiacenckiej skierowana do osoby, która nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w tym postępowania, a więc do byłego właściciela, jest dotknięta wadą...

IV SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

w interesie publicznym szczególną ochroną (opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim...
z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji...

IV SA/Wa 1309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim funkcję fiskalną, stanowiąc źródło dochodów budżetowych (patrz...
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu leśnego - oddala...

IV SA/Wa 441/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi 'Z.' S.A. z siedzibą w C. na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę