Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 551/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-12

skutków następstwa prawnego., I tak: 'w przypadku zbycia nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przechodzi na nabywcę. Decyzja administracyjna o ustaleniu...
opłaty adiacenckiej skierowana do osoby, która nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. w tym postępowania, a więc do byłego właściciela, jest dotknięta wadą...

IV SA/Wa 1327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

w interesie publicznym szczególną ochroną (opłaty pobierane za korzystanie ze środowiska naturalnego) oraz opłaty adiacenckie. Opłaty, podobnie jak podatki, pełnią przede wszystkim...
z siedzibą w B. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji...