Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 2759/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-09

ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte z urzędu. Przepis art. 61 § 3 K.p.a. nie reguluje daty wszczęcia postępowania z urzędu. Za datę tę należy przyjąć pierwsza...
administracyjnego', Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998/1/8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia spornej opłaty adiacenckiej zostało skierowane...

VI SA/Wa 868/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-02

. sygn. I OSK 60/06 wskazał, iż: 'Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte z urzędu. Przepis art. 61 § 3 K.p.a. nie reguluje daty wszczęcia...
ustalenia spornej opłaty adiacenckiej zostało skierowane do skarżącego w dniu 26 października 2004 r., a doręczone stronie w dniu 4 listopada 2004 r. Sprawa nie została zatem...

II SA/Rz 186/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-05-11

początkowy i końcowy biegu terminu przedawnienia, w tym wypadku ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału., Skoro z akt...
pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.) obejmując...