Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

IV SA/Po 448/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

o charakterze publicznoprawnym tak jak to ma miejsce np. w zakresie ustalania stawki opłat adiacenckich - rada gminy decyduje w drodze uchwały o maksymalnej stawce opłaty...
także jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez Sąd osobistego...