Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1419/13 - Wyrok NSA z 2015-01-13

nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich'. Zgodnie z art. 145 ust. 1 tej ustawy 'Wójt...
, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń...

IV SA/Po 448/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

o charakterze publicznoprawnym tak jak to ma miejsce np. w zakresie ustalania stawki opłat adiacenckich - rada gminy decyduje w drodze uchwały o maksymalnej stawce opłaty...
także jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez Sąd osobistego...

VII SA/Wa 2125/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-18

. To opłata adiacencka jest jedyną dopuszczalną ustawą formą współfinansowania budowy obiektów infrastruktury technicznej przez właścicieli nieruchomości., Na przedmiotowej...

VII SA/Wa 2124/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-18

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nie mogą obciążać podmiotów ubiegających się o przyłączenie innymi kosztami niż koszty wykonania przyłącza. To opłata adiacencka...