Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 812/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-21

czynności z tytułu której właściciele nieruchomości będą uiszczać świadczenia pieniężne na poczet opłaty adiacenckiej., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...
opłaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej...

I FSK 357/19 - Wyrok NSA z 2020-07-30

wykonywanej pracy oraz podatek rolny i od nieruchomości. W styczniu 2015r. skarżący zapłacił opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w kwocie 2826 zł., Działki wraz...

I SA/Kr 181/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-27

terytorialnego poza świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody, czy odbioru ścieków, wykorzystuje infrastrukturę do poboru od mieszkańców opłaty adiacenckiej, w związku...
interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływ opłat pobieranych od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach, na konieczność...

I SA/Sz 689/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-06

. W styczniu 2015 r. wnioskodawca zapłacił opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości w kwocie [...]zł., Działki wraz z udziałami przeznaczone są do zbycia...
, kwota [...]zł tytułem wynagrodzenia pełnomocnika i kwota [...]zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. ...

III SA/Wa 2798/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

zobowiązana będzie do poniesienia opłaty adiacenckiej (naliczonej na skutek podziału), niezależnie od tego, w którym momencie opłata taka zostałaby naliczona...