Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

wykonawczego wierzyciela - Urzędu Miejskiego w W. z dnia [...] lutego 2007 r. Tytuł ten opiewał na kwotę 4.200zł. i został wystawiony w wyniku niezapłacenia opłaty adiacenckiej...
., Z uwagi na ostateczne stanowisko wierzyciela, który uznał że obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej istnieje i podlega egzekucji, Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-16

opłatę adiacencką za 2000r. Organ wskazał na art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 29 § 1 tej ustawy. Stwierdził, że wierzyciel...
na charakter samej opłaty adiacenckiej, a stanowisko to zasługuje na aprobatę w świetle prawa., Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podstawą należności była bezspornie...

I SA/Gd 1212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-22

postępowanie egzekucyjne do majątku zobowiązanych małżonków R. K. i W.a K. na podstawie tytułu wykonawczego z 6 maja 2011r., obejmującego opłatę adiacencką nałożoną decyzją...
., o numerze [...], który obejmował niezapłaconą opłatę adiacencką w wysokości 9.198,30 zł z tytułu podziału działki nr [...] położonej z miejscowości B. i spowodowany tym wzrost...

III SA/Łd 867/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

wykonawczego o numerze [...], obejmującego zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej za 2011 r. w kwocie 1 130,50 zł. Podstawę wystawienia powyższego tytułu wykonawczego stanowiła...
decyzja Burmistrza [...] z dnia [...] nr [...] ustalająca opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w [...] przy ul. A, oznaczonej ewid...

V SA/Wa 2321/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. - organ egzekucyjny - zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej orzeczonej decyzją wójta Gminy O. nr ... z dnia ....08.1998 r., stanowiącej...
administracyjnego w sprawie umorzenia pozostałej do zapłaty części opłaty adiacenckiej oraz odsetek, nie wypełnia żadnej z przesłanek wymienionych w art. 56 § 1 ustawy...

I SA/Bd 738/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-27

obejmujących należność z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i opłaty adiacenckiej., Pismem z dnia 28 maja 2013r. skarżący zwrócił się do organu egzekucyjnego...
tych przeszkód. Intencją skarżącego było zawieszenie postępowania egzekucyjnego na czas określony, tj. do dnia wydania orzeczenia w przedmiocie umorzenia opłaty adiacenckiej...

V SA/Wa 2473/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-14

dotyczące opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego...
- W. kopię wniosku zobowiązanego w części dotyczącej podstawy naliczania odsetek od opłaty adiacenckiej oraz zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym...

II GSK 1177/13 - Wyrok NSA z 2014-09-17

dotyczące opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, prowadzone na podstawie tytułu...
Gminy O. kopię wniosku zobowiązanego w części dotyczącej podstawy naliczania odsetek od opłaty adiacenckiej oraz zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem...

I SA/Gd 1211/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-22

Urzędu Skarbowego wszczął postępowanie egzekucyjne do majątku zobowiązanych małżonków R. K. i W. K. na podstawie tytułu wykonawczego 6 maja 2011r., obejmującego opłatę...
adiacencką nałożoną decyzją Wójta Gminy z 23 lipca 2010r. Zobowiązani złożyli zarzut w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 33 pkt 1 u.p.e.a. wskazując, że decyzja...