Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

wykonawczego wierzyciela - Urzędu Miejskiego w W. z dnia [...] lutego 2007 r. Tytuł ten opiewał na kwotę 4.200zł. i został wystawiony w wyniku niezapłacenia opłaty adiacenckiej...
., Z uwagi na ostateczne stanowisko wierzyciela, który uznał że obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej istnieje i podlega egzekucji, Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Wa 1444/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty adiacenckiej., Postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z [...] sierpnia 1998 r...
. Wójt Gminy O. ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych przez W. W. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości. Ustalone opłaty...

I SA/Lu 635/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-28

-[...]/09. Tytuł wykonawczy obejmował obowiązek E. M. - T. zapłaty opłaty adiacenckiej. Wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do realizacji przez Naczelnika Trzeciego Urzędu...
obowiązku, stwierdzenia prawidłowości doręczenia decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oraz w zakresie stwierdzenia, że nie nastąpiło przedawnienie egzekwowanej należności...

I SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-16

opłatę adiacencką za 2000r. Organ wskazał na art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 29 § 1 tej ustawy. Stwierdził, że wierzyciel...
na charakter samej opłaty adiacenckiej, a stanowisko to zasługuje na aprobatę w świetle prawa., Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podstawą należności była bezspornie...

I SA/Ol 148/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-28

podatkowego, że celem wpłacenia zaliczki w kwocie 30 tys. zł na poczet opłaty adiacenckiej było dążenie do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych działek poprzez dołożenie...
zagospodarowania przestrzennego działki '[...]' wymusiła dokonanie jej podziału na mniejsze, wpłacenie zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej i w konsekwencji sprzedaż działek...

I SA/Gd 1212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-22

postępowanie egzekucyjne do majątku zobowiązanych małżonków R. K. i W.a K. na podstawie tytułu wykonawczego z 6 maja 2011r., obejmującego opłatę adiacencką nałożoną decyzją...
., o numerze [...], który obejmował niezapłaconą opłatę adiacencką w wysokości 9.198,30 zł z tytułu podziału działki nr [...] położonej z miejscowości B. i spowodowany tym wzrost...

III SA/Łd 867/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

wykonawczego o numerze [...], obejmującego zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej za 2011 r. w kwocie 1 130,50 zł. Podstawę wystawienia powyższego tytułu wykonawczego stanowiła...
decyzja Burmistrza [...] z dnia [...] nr [...] ustalająca opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w [...] przy ul. A, oznaczonej ewid...

V SA/Wa 2321/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. - organ egzekucyjny - zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej orzeczonej decyzją wójta Gminy O. nr ... z dnia ....08.1998 r., stanowiącej...
administracyjnego w sprawie umorzenia pozostałej do zapłaty części opłaty adiacenckiej oraz odsetek, nie wypełnia żadnej z przesłanek wymienionych w art. 56 § 1 ustawy...

I FSK 1156/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gmin opłat adiacenckich., Opłaty te mają charakter obligatoryjny, wynikający bezpośrednio...
ww. ustawy stanowi, że decyzja ustalająca opłatę adiacencką jest wydawana po urządzeniu lub modernizacji drogi., Jak zatem z przepisów tych wynika, ustawodawca...

I SA/Gl 765/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-13

kwalifikowania w omawianym przypadku do kosztów uzyskania przychodów opłaty adiacenckiej, jaka została ustalona wskutek wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału...
) kwotę [...] zł stanowiącą tę część opłaty adiacenckiej, która odnosi się do nieruchomości objętych umową sprzedaży (trzech z czterech wyodrębnionych);, 3) kwotę [...] zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   13