Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 826/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

wykonawczego wierzyciela - Urzędu Miejskiego w W. z dnia [...] lutego 2007 r. Tytuł ten opiewał na kwotę 4.200zł. i został wystawiony w wyniku niezapłacenia opłaty adiacenckiej...
., Z uwagi na ostateczne stanowisko wierzyciela, który uznał że obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej istnieje i podlega egzekucji, Naczelnik Urzędu Skarbowego...

I SA/Wa 1444/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty adiacenckiej., Postanowienie wydane zostało w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z [...] sierpnia 1998 r...
. Wójt Gminy O. ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działek budowlanych otrzymanych przez W. W. w wyniku scalenia i podziału nieruchomości. Ustalone opłaty...

I SA/Lu 635/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-01-28

-[...]/09. Tytuł wykonawczy obejmował obowiązek E. M. - T. zapłaty opłaty adiacenckiej. Wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do realizacji przez Naczelnika Trzeciego Urzędu...
obowiązku, stwierdzenia prawidłowości doręczenia decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej oraz w zakresie stwierdzenia, że nie nastąpiło przedawnienie egzekwowanej należności...

I SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-16

opłatę adiacencką za 2000r. Organ wskazał na art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 29 § 1 tej ustawy. Stwierdził, że wierzyciel...
na charakter samej opłaty adiacenckiej, a stanowisko to zasługuje na aprobatę w świetle prawa., Przede wszystkim należy zaznaczyć, że podstawą należności była bezspornie...

I SAB/Wa 118/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05

Sprawa ze skargi W. W. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie rozpoznania skargi postanawia: odrzucić skargę.

I SA/Ol 148/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-28

podatkowego, że celem wpłacenia zaliczki w kwocie 30 tys. zł na poczet opłaty adiacenckiej było dążenie do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych działek poprzez dołożenie...
zagospodarowania przestrzennego działki '[...]' wymusiła dokonanie jej podziału na mniejsze, wpłacenie zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej i w konsekwencji sprzedaż działek...

I SAB/Wa 121/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-05

Sprawa ze skargi W. W. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

I SA/Gd 1212/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-22

postępowanie egzekucyjne do majątku zobowiązanych małżonków R. K. i W.a K. na podstawie tytułu wykonawczego z 6 maja 2011r., obejmującego opłatę adiacencką nałożoną decyzją...
., o numerze [...], który obejmował niezapłaconą opłatę adiacencką w wysokości 9.198,30 zł z tytułu podziału działki nr [...] położonej z miejscowości B. i spowodowany tym wzrost...

III SA/Łd 867/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

wykonawczego o numerze [...], obejmującego zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej za 2011 r. w kwocie 1 130,50 zł. Podstawę wystawienia powyższego tytułu wykonawczego stanowiła...
decyzja Burmistrza [...] z dnia [...] nr [...] ustalająca opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w [...] przy ul. A, oznaczonej ewid...

I SA/Wa 1444/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-10

złożonego wniosku W. W. podkreślił, że zła sytuacja finansowa, gospodarcza i zdrowotna jego i rodziny powoduje, iż uzyskiwane dochody w całości wydaje na opłaty, zakup leków...
dla siebie i rodziny, po opłaceniu wszystkich należności nie pozostają mu żadne środki pieniężne na opłaty sądowe i ustanowienie w sprawie adwokata. Ponadto w rubryce 7...
1   Następne >   +2   +5   +10   15