Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 359/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

zabezpieczenia wierzytelności banku, dwa dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu jej podziału. I już chociażby z tego powodu nie powinny stanowić bazy porównawczej...
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału). Jednocześnie, ww. operatom, nawet dla działek i celów dla których zostały sporządzone, nie przysługuje już przymiot aktualności...

I SA/Po 445/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-29

2020 r., nr [...], wystawionego przez Burmistrza Miasta [...] (dalej jako: 'wierzyciel' lub 'skarżący') obejmującego należności z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie...
w łącznej kwocie [...]zł, na które złożyły się: 1) kwota [...]zł tytułem opłat manipulacyjnych - zgodnie z art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

I FSK 102/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

. działki 7.500 zł; za opłatę adiacencką 3.726,25 zł; z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0069 ha; jednorazowe opłaty planistyczne w łącznej wysokości...
wewnętrznych itp. Nakłady finansowe skarżącego co do zasady ograniczały się do opłat administracyjnych związanych z przekształceniem i podziałem nieruchomości - brak...

I FSK 103/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

ze zleceniem i uzgodnieniami'., 2.3.10. Strona poniosła koszty: za wykonanie podziału ww. działki; 7.500 zł. [wg faktury VAT nr [...]]; za opłatę adiacencką w wysokości...
. stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...]; jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych w 2015 r. oraz w 2016 r. przez Burmistrza...

I SA/Gd 1458/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

zakupu i koszty notarialne), opłat adiacenckich i opłat sądowych., Zdaniem Dyrektora ustalony na podstawie zebranego materiału dowodowego stan faktyczny sprawy potwierdza...

I SA/Gd 1461/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

działek (cenę zakupu i koszty notarialne), opłat adiacenckich i opłat sądowych., Zdaniem Dyrektora ustalony na podstawie zebranego materiału dowodowego stan faktyczny sprawy...

I SA/Gd 1456/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

i koszty notarialne), opłat adiacenckich i opłat sądowych., Zdaniem Dyrektora ustalony na podstawie zebranego materiału dowodowego stan faktyczny sprawy potwierdza...

I SA/Gd 1463/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-15

będących przedmiotem sprzedaży obejmującej koszty sprzedaży działek (cenę zakupu i koszty notarialne), opłat adiacenckich i opłat sądowych., Zdaniem Dyrektora ustalony...

I SA/Gd 1460/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-15

przypadających na nabycie działki gruntu będących przedmiotem sprzedaży, obejmującej koszty sprzedaży działek (cenę zakupu i koszty notarialne), opłat adiacenckich...
i opłat sądowych., Zdaniem Dyrektora IAS ustalony na podstawie zebranego materiału dowodowego stan faktyczny sprawy potwierdza także zasadność dokonanej oceny w zakresie...

I SA/Gd 1452/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

gruntu będących przedmiotem sprzedaży obejmującej koszty sprzedaży działek (cenę zakupu i koszty notarialne), opłat adiacenckich i opłat sądowych., Zdaniem Dyrektora...
1   Następne >   2