Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 662/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-07

ust. 2 i art. 146 ust. 2 u.g.n., gdyż na podstawie tych przepisów ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich. Tymczasem...
uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej prowadzi do wyzbycia się źródła dochodu gminy z tytułu pobierania tej opłaty, co skutkuje...

I OSK 62/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

o odrzuceniu skargi P. W. na decyzję Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić skargę kasacyjną...
z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarga P. W. jest niedopuszczalna ze względu...

II SA/Go 927/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-12

12 lutego 2010 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.P. na decyzję Burmistrza z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej p...
o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] Burmistrz ustalił wobec I.P. opłatę adiacencką w kwocie 1.170,50 zł, płatną w pięciu...

IV SAB/Wr 692/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-13

wysokości naliczonych i pobranych opłat adiacenckich od byłych właścicieli wszystkich nieruchomości gruntowych sprzedanych w obrębie I. 'A' po zmianie mpzp (etap I w 2018 r...
o doprecyzowanie, czy informacja ma dotyczyć opłaty adiacenckiej o której mowa w art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r...

II SA/Bd 1394/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

niejawnym skargi W. L. i H. L. na decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. W. L. i H...
stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy [...], która to uchwała umożliwiła ustalenie zaskarżoną decyzją opłaty adiacenskiej, ., Wojewódzki Sąd...

II SA/Bd 1396/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-12-23

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.L. i H.L. na decyzję Burmistrza S. z dnia [...] sierpnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę...
. z w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Strona winna zgodnie z pouczeniem w nim zawartym złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...], a następnie ewentualnie...

I SAB/Wa 437/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: umorzyć...
[...] postępowania w sprawie nr [...] dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej., Pismem z [...] października 2019 r. skarżący cofnęli powyższą skargę., Wojewódzki Sąd...

II SA/Go 927/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-07

7 kwietnia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.P. na decyzję Burmistrza z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty adiacenckiej p...
z tytułu czwartej raty opłaty adiacenckiej za 2008 rok. Na powyższe pismo I.P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego., Postanowieniem z dnia 12 lutego 2010 r...

I SA/Wa 2358/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 11 sierpnia 2011 r. P. i E. Z. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:, Skarga podlega odrzuceniu z uwagi na to, iż zaskarżony dokument...

II SA/Go 410/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-13

w dniu 13 października 2017 r. sprawy ze skargi H.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia...
r. skarżący wystąpił do Burmistrza o zwrot uiszczonej opłaty adiacenckiej w wysokości 1.110,15 zł, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
1   Następne >   +2   4