Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 636/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

w zakresie kanalizacji sanitarnej i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej podjęta na podstawie § 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...
sanitarnej. W § 6 ustalono stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej z ograniczeniem...

II SA/Rz 974/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-19

opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości przy scaleniu i podziale nieruchomości -skargę oddala- Wojewoda działając na podstawie art. 85, art. 86 i art...
. nr [...] stwierdził nieważność uchwały Rady miejskiej nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...

II SA/Rz 296/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-09-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję...
[...] z dnia [...] września 2008r. nr [...] przedmiocie opłaty adiacenckiej postanowiło utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję. W podstawie prawnej organ powołał art. 138 § 1...

II SA/Rz 104/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-10

Odwoławczego z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu...
lub Kolegium) z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...], wydana w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Decyzją z dnia [...] października 2013 r., nr [...], Prezydent...

II SA/Rz 1252/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. stwierdza nieważność zaskarżonej...
dalej k.p.a. i Uchwały Nr 103/2000 Rady Miejskiej w P. z dnia ]...] czerwca 2000r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń...

II SA/Rz 1151/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej ustalił A. N. właścicielce działki nr ewid. 944 o pow. 0,1200 ha obr...

II SA/Rz 1204/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-01-28

[...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...
. W., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., W podstawie prawnej organ odwoławczy wskazał...

II SA/Rz 181/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-05-23

Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej opłaty adiacenckiej -skargę oddala- IISA/Rz 181/12, U Z A S...
podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Uchwałą nr [...] z [...].06.2000 r. Rada Miejska [...] ustaliła stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 30% różnicy pomiędzy wartością...

II SA/Rz 583/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-14

Odwoławczego [...] z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] lutego...
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej: 'u.g.n.', Wójt Gminy [...] ustalił K. P. opłatę adiacencką w wysokości 1.110 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Rz 938/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-27

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. stwierdza nieważność...
zabudowy jednorodzinnej osiedla przy ul. P. ustalił dla A. i E. S., właścicieli działki nr ewid. 5485 o pow. 0,1138 ha (KW Nr [...]) położonej w L., opłatę adiacencką z tytułu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16