Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 380/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-26

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2011r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] 2008 r., Nr [...] Prezydent Miasta L...
., Pismem z dnia 27 lipca 2010r. Prezydent Miasta L. zawiadomił S. J. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Strona pouczona została...

IV SA/Po 507/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-16

. z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżaną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. znak [...]; 2. zasądza...
adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 169, poz. 4529 z dnia 08 grudnia 2005r.) nałożył na K.U. (zwanej dalej skarżącą) opłatę adiacencką w wysokości [...] zł...

IV SA/Po 1234/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Do zachowania terminu określonego w art. 145 ust. 2 u.g.n. musi istnieć w obrocie prawnym rozstrzygnięcie ustalające wysokość opłaty adiacenckiej wydane przed upływem...
określającej wysokość opłaty adiacenckiej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Busz (spr.) Sędziowie WSA Ewa...

III SA/Po 893/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a s k a r g ę /-/ M. Bejgerowska /-/T.M. Geremek /-/B. Koś WSA...
/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia [...], nr [...] Burmistrz Miasta i Gminy ustalił spółce A w L. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej...

II SA/Po 606/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] lutego 2013 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
') i w wykonaniu uchwały nr [...] z Rady Miejskiej w M. z dnia [...] 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 5 grudnia 2007...

II SA/Po 186/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia [...] stycznia 2016r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją nr [...] z dnia [...] 2015 r. znak...
adiacenckiej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z dnia [...] 2012 r., poz. [...] - dalej również: uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej), ustalił T. G. i Ł. G. (dalej...

IV SA/Po 1229/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-25

Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja...
. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz...

II SA/Po 750/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-14

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2014 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
(dalej powoływanego jako 'Dyrektor Zarządu') z dnia (...) lutego 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Wydanie powyższych decyzji poprzedził...

IV SA/Po 451/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-03

Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...], wydaną na podstawie...
stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 83, poz. 1716, dalej - uchwała z 20...

IV SA/Po 123/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. uchyla...
opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr Kw [...], stanowiącej współwłasność p. M.K. w 1/9 części, p. M.K. w 1/9 części, p...
1   Następne >   +2   +5   +10   100