Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 405/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-14

z dnia '[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej - oddala skargę. Decyzją z dnia 6 listopada 2003r...
: '[...]' utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Miasta B. z dnia 28 sierpnia 2001r. nr '[...]' w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Ol 917/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-19

Odwoławczego z dnia '[...]'. '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia '[...]', nr '[...]', Zastępca Dyrektora...
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta '[...]', ustalił opłatę adiacencką w kwocie 1876,15 zł na rzecz Gminy...

I SA 2921/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-07-14

'[...]' r. nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej I) uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II) zasądza od Samorządowego...
położonej w O. przy ul. R., oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 108, o powierzchni 487 m , obręb 47 m. O. - opłatę adiacencką w kwocie 1.125 zł z tytułu wzrost...

II SA/Ol 827/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 10 kwietnia 2012r. Wójt Gminy G., ustalił...
opłatę adiacencką w wysokości 4.352,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości '[...]', na skutek jej podziału, na rzecz Gminy G., należną od J.B. i A.B....

II SA/Ol 825/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej - oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Wójt Gminy '[...]' ustalił opłatę adiacencką w wysokości '[...]' z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Ol 828/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-18

. i J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Z przekazanych Wojewódzkiemu Sądowi...
Administracyjnemu w Olsztynie akt sprawy wynika, że decyzją z dnia '[...]' Wójt Gminy ustalił opłatę adiacencką w wysokości 8.435,25 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Ol 177/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-22

Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 29 kwietnia 2016 r., Prezydent Miasta '[...]' ustalił '[...]' za udział...
'[...]' - opłatę adiacencką w wysokości 966,90zł, '[...]' za udział '[...]' - opłatę adiacencką w wysokości 1237,69zł, '[...]' za udział '[...]' - opłatę adiacencką...

II SA/Ol 826/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia '[...]' Wójt Gminy G. ustalił opłatę adiacencką w wysokości...
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 25% różnicy wartości...

II SA/Ol 1392/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-19

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Prezydent Miasta ustalił na rzecz Gminy O. od Spółki...
. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia jej podziału (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego...

II SA/Ol 468/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-13

. i M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
Gminy Jonkowo z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości (Dziennik Urzędowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   21