Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 17/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-16

. z dnia 18 października 2011 r. nr [....] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. skargę oddala; II. zasądza od Skarbu Państwa - Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
udzielonej pomocy prawnej z urzędu. Decyzją z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...], Burmistrz Miasta C. orzekł o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 3.948 zł z tytułu...

II SA/Kr 634/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-30

., M. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia 17 stycznia 2002 r. , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
r. Nr XX/277/2000 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, ustalił M. i M. D. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł w związku z oddaniem do użytku...

II SA/Kr 1159/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-11-27

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 625, poz. 4142) oraz, - art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

II SA/Kr 705/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-07

Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 8 kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej skargę oddala Uzasadnienie:, Decyzją z dnia 4 stycznia 2016 r...
.), Uchwały nr XLII/254/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z urzędu, Wójt Gminy Jabłonka ustalił...

II SA/Kr 1144/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-06

. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury...
poz. 2603 z późn.zm.), podjęła uchwałę nr VIII/56/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Kr 1350/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-15

Odwoławczego w K. z dnia 6 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej skargę oddala. 'sygn. akt II SA/Kr 1350/12, Uzasadnienie, Samorządowe Kolegium...
Gminy Z. z dnia [...] maja 2012 r. , znak [...] 2. Decyzją organu pierwszej instancji ustalono dla W.P. jednorazową opłatę adiacencką w wysokości 6.108,80 zł. z tytułu...

II SA/Kr 3470/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-19

ze skargi F. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2001 r. Nr [...] w przedmiocie naliczenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną...
i 56 /pięćdziesiąt sześć / groszy tytułem zwrotu kosztów postępowania Po wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej pismem z dnia [....].01.2001...

II SA/Kr 637/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-24

z dnia [...] marca 2017 r., znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Sygn. akt II SA/Kr...
adiacenckiej (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr [...] poz. 4142) ustalił dla J. N. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w obrębie...

II SA/Kr 566/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-27

Odwoławcze w [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia 15 września 2011r. Nr [...] orzekającej o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 6 053,00 zł...
do naliczenia opłaty adiacenckiej. Jak podniosła, brak wystąpienia o możliwość korzystania z urządzeń infrastruktury kanalizacji sanitarnej, wynika z przyczyn ekonomicznych...

II SA/Kr 1578/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 11 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej skargę oddala. Burmistrz Miasta C. decyzją z dnia 2...
lipca 2012r. znak: [....] , ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości działki nr [....] obr. C. (po podziale nowopowstałe działki oznaczono numerami...
1   Następne >   +2   +5   +10   25