Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 176/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2015 w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargi. Decyzją z dnia 16 grudnia 2015r...
: [...], wydaną w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Powyższe rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących okolicznościach...

II SA/Ke 106/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-13

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z [...] znak: [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
nieruchomościami oraz uchwały Rady Gminy P. [...], z [...]r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Organ podniósł, że Gmina P. zrealizowała inwestycję...

II SA/Ke 105/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu...
odwołania K. Z., od decyzji Wójta Gminy z dnia [...]:, ustalającej opłatę adiacencką w wysokości 2040,60 zł, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej...

II SA/Ke 353/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-09-25

Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa...
, Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] wydaną w sprawie: ustalenia Z T opłaty adiacenckiej w wysokości 11.400 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Ke 707/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-11-16

czerwca 2016 r. znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu I instancji i umarza...
procentowej stawki opłaty adiacenckiej [...], właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek...

II SA/Ke 767/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-16

Odwoławcze utrzymało z mocy decyzję Wójta Gminy [...] z dnia [...] 2020 r. znak: [...] orzekającą o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 27.330,00 zł, z tytułu wzrostu...
, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna., W uzasadnieniu powyższej decyzji Kolegium podniosło, że Wójt Gminy [...] ustalił opłatę adiacencką w wysokości 27.330,00 zł...

II SA/Ke 806/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-29

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
o ustaleniu A. Ż. opłaty adiacenckiej w wysokości 17.520,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w miejscowości M., składającej się z działek oznaczonych...

II SA/Ke 364/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia 12 kwietnia 2018 r., znak: [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
z wybudowanej sieci kanalizacyjnej właścicielami nieruchomości położonej w B., nr ewid. 172/21 o pow. 0,1525 ha, opłatę adiacencką stanowiącą 30% różnicy między wartością, jaką...

II SA/Ke 715/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-10-05

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu...
w Kodeksie Cywilnym., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Kolegium podało, że postępowanie w sprawie opłaty adiacenckiej regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia...

II SA/Ke 85/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-03-14

Prokuratury Okręgowej sprawy ze skargi A.W. i K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla...
:[...] Burmistrz Miasta i Gminy B. ustalił opłatę adiacencką w wysokości 4 871,10 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B. obr. 12 składającej się z działek...
1   Następne >   +2   +5   9