Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 590/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-13

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r...
[...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia [...] r...

II SA/Gl 102/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-25

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent Miasta K. (dalej: Prezydent) ustalił wobec T. C. opłatę...
, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze...

II SA/Gl 1106/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-13

Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] r...
skarżącej kwotę [...] ([...]) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] r. Wójt Gminy K. nałożył na A. D. opłatę adiacencką w wysokości...

II SA/Gl 1207/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K...
w przedmiocie opłat adiacenckich, ustalenie tychże opłat nastąpiło w drodze uchwały Rady Gminy. Odrębną decyzją Starosta C. rozstrzygnął o odszkodowaniach za grunty wydzielone...

II SA/Gl 1237/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 2. W dniu [...] r. Rada Gminy K. podjęła uchwałę...
nr [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy K.. Uchwała, jak wynika z jej części nagłówkowej, została podjęta na podstawie art. 18...

II SA/Gl 1107/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-14

Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1.uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] r...
kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] r. Wójt Gminy K. nałożył na D. K. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu po scaleniu wartości nieruchomości...

II SA/Gl 651/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-20

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzające ją decyzje Prezydenta Miasta Z. z dnia...
Miejskiej w Z. z dnia [...] r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady...

II SA/Gl 546/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
w Z. z dnia [...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia...

II SA/Gl 485/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
w Z. z dnia [...] r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Z., zmienioną uchwałą Nr [...] Rady Miejskiej w Z. z dnia...

II SA/Gl 963/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-17

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta P. z dnia [...] r...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Burmistrz Miasta P., działając z urzędu, ustalił wobec S. D. opłatę adiacencką z tytułu wzrostu...
1   Następne >   +2   +5   +10   38