Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 90/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-08

.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w B. przy ul. [...], oznaczonej nr geod. 1472/4, obr. 1, spowodowanego budową drogi...

II SA/Bk 690/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-11

Zważywszy, że opłata adiacencka jest rodzajem daniny publicznej, możliwy wybór stawki procentowej kształtującej wysokość opłaty, należy postrzegać w duchu zasady 'in...
. S. i W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną...

II SA/Bk 748/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-02

1. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości (zbycia), obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przechodzi na nowy, aktualny podmiot uprawniony do dysponowania tą...
we współwłasności nieruchomości. Właściwe ustalenie kręgu podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty adiacenckiej winno wynikać z aktualnych na dzień wydania decyzji...

II SA/Bk 129/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-04-26

.' w S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - oddala skargę.- U podstaw podjętego...
nieruchomości oznaczonej nr geod. [...] położonej w S., opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem tej działki...

II SA/Bk 91/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-13

Mieszkaniowej 'R. K.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną...
(siedemset siedemdziesiąt dwa) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Niniejsza sprawa dotyczy nałożenia opłaty adiacenckiej na Spółdzielnię Mieszkaniową 'R. K...

II SA/Bk 976/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-23

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] września 2005 r., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] sierpnia 2005...
roku (nr [...]) Prezydent Miasta Ł. ustalił panu M. I. K., właścicielowi nieruchomości położonej w Ł. przy ulicy Z. [...], opłatę adiacencką w wysokości 1896,00 zł z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Bk 386/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-05

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...
[...] lutego 2014 r., o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr geod [...], o pow. 0,5919 ha, obręb S., gmina W., z tytułu wzrostu wartości...

II SA/Bk 545/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-15

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja...
2010r. Wójt Gminy T. K. ustalił J. R., właścicielowi nieruchomości położonej w N. K., oznaczonej nr geod. [...], opłatę adiacencką w wysokości 3.201 zł z tytułu wzrostu...

II SA/Bk 497/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] maja 2006...
roku (nr [...]) Burmistrz Miasta Z. ustalił panu S. Z. S. i panie D. S., współwłaścicielom nieruchomości położonej w Z. przy ulicy O. Z. [...], opłatę adiacencką w wysokości 1426,20 zł...

II SA/Bk 1189/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Decyzją Burmistrza W. z dnia...
[...] października 2010 r. nr [...] ustalono I. B. opłatę adiacencką w wysokości 10.588,80 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym [...], położonej...
1   Następne >   +2   +5   +10   32