Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OSK 1402/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Mieszkaniowej 'R.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
[...] listopada 2009 r. nr [...] wraz z decyzją organu pierwszej instancji w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach...

I OPS 5/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Janusz Trzciński Sędziowie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...

I OSK 1283/09 - Wyrok NSA z 2010-07-16

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej geodezyjnym podziałem oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] sierpnia 2008 r. wydaną w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym., Przedstawiając...

I OSK 1276/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Mieszkaniowej '[...]' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Na Spółdzielnię Mieszkaniową '[...]' w B., decyzją z dnia...

I OSK 518/11 - Wyrok NSA z 2012-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
[...] kwietnia 2010 r. nr [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [....] stycznia 2010 r. o ustaleniu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu...

I OSK 833/10 - Wyrok NSA z 2011-04-01

Mieszkaniowej R. w Białymstoku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia [...] września 2009r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1...
2009 r., nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia [...] lipca 2009 r., w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany...

I OSK 617/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

Odwoławczego w Koszalinie z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 lutego 2009 r...
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (dalej opłatę adiacencką) położonej w Koszalinie nr ew. [...] i [...] obr. ew...

I OSK 951/05 - Wyrok NSA z 2006-06-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia...
[...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...], którą to decyzją wydaną na podstawie art. 98 ust. 4 w związku z art. 145, art...

I OSK 1058/10 - Wyrok NSA z 2011-05-05

Okręgowego we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną...
we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] sierpnia 2009r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej uchylił zaskarżoną decyzję oraz stwierdził...

I OSK 915/14 - Wyrok NSA z 2014-07-17

listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 listopada 2013...
2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej: stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, stwierdził, że zaskarżona...
1   Następne >   +2   +5   +10   100