Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

OPK 21/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

1. Obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741/ ciąży...
nieruchomości po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy ustala się z pominięciem działek gruntu wydzielonych...

I SA 2964/01 - Wyrok NSA z 2003-06-25

Odwoławczego w Radomiu z dnia 9 października 2001 r. Nr SKO/PL/1053/01 w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta R...
. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w R. przy ul. [...] w związku z jej podziałem, utrzymało tę decyzję w mocy...

I SA 2293/02 - Wyrok NSA z 2003-01-14

[...] sierpnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w P. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę Rozstrzygnięciem...
opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania kanalizacji na terenie P. i B. W uzasadnieniu stwierdzono, że uchwała ta została podjęta...

I SA 342/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Opłata adiacencka ustalona w związku ze wzrostem nieruchomości po jej podziale /art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz.U....
Duchownego Metropolii W. 'H.' w O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 11 października 2000 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...

OPK 4-7/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-05

i Leona W. od decyzji Zarządu Miasta Cz. z dnia 10 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po rozpoznaniu...
Miasta Cz. podjął decyzje o ustaleniu opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową kanalizacji sanitarnej w ulicy S. i ulicy L...

I SA 1222/93 - Wyrok NSA z 1994-10-04

Obowiązek poniesienia opłaty adiacenckiej /i ustalenie jej wysokości - art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 9/85 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu...
przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) z dnia 18 marca 1993 r. w przedmiocie opłaty adiacenckiej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną...

I SA 2528/93 - Wyrok NSA z 1995-01-26

Decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej /art. 44 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. 1991 nr 30...
listopada 1993 r. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...

OPK 2/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-03

Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miejskiego w O. z dnia 26 października 1995 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki...
nr 72 poz. 312/, związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...

OPK 13/96 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki budowlane oraz kosztów scalenia po rozpoznaniu (...) pytania prawnego Pełnego Składu Samorządowego Kolegium...
nr 72 poz. 312/ związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
1   Następne >   2