Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Bk 1014/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-12

ze współwłaścicieli nieruchomości i obciążać go w całości opłatą adiacencką. Organ powinien obciążyć opłatą adiacencką wszystkich właścicieli w częściach stosownych do ich udziałów...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 25 czerwca 2002 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej - uchyla zaskarżona decyzję; Zarząd Miasta B. decyzją z dnia...

SA/Bk 1701-1702/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-14

Artykuł 145 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ pozwala na wymierzenie opłaty adiacenckiej...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 3.12.1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej i (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej - oddala...