Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 4/09 - Uchwała NSA z 2009-07-27

rozstrzygnięcia przez organ pierwszej instancji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Janusz Trzciński...
w przedmiocie opłaty adiacenckiej?' w sprawie z skargi kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2007 r...

I OPS 6/13 - Uchwała NSA z 2013-11-25

O zachowaniu trzyletniego terminu dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, o którym mowa w art. 98a ust. 1 ustawy...
2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

III AZP 1/82 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1982-12-31

. Rakowskiego, przy udziale protokolanta G. B. w sprawie ze skargi Tadeusza B. na decyzję Wojewody C. z dnia 18 maja 1981 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty...
adiacenckiej z tytułu wybudowania w ulicy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd...