Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

OPK 21/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

1. Obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741/ ciąży...
nieruchomości po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy ustala się z pominięciem działek gruntu wydzielonych...

OPK 4-7/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-05

i Leona W. od decyzji Zarządu Miasta Cz. z dnia 10 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po rozpoznaniu...
Miasta Cz. podjął decyzje o ustaleniu opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową kanalizacji sanitarnej w ulicy S. i ulicy L...

OPK 2/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-03

Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miejskiego w O. z dnia 26 października 1995 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki...
nr 72 poz. 312/, związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...

OPK 28/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Krajowej w sprawie z odwołania Andrzeja B. od decyzji Zarządu Miasta B. z dnia 13 maja 1999 r. (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu w dniu 25...
Andrzejowi B. opłatę adiacencką w kwocie 1.116,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o nr geodezyjnym 732/8, położonej w B. przy ul. Ł. 36/3, spowodowanej...

OPK 29/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-10-25

Ryszardowi R. opłatę adiacencką w kwocie 158,00 zł. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o nr geodezyjnym 408, położonej w B. przy ul. Ś., spowodowanej wybudowaniem...
, działającego z upoważnienia prezydenta. Od decyzji tej strona wniosła odwołanie nie zgadzając się ze sposobem ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej., Rozpoznając...