Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OSK 1798/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo 2. rozprawę odroczyć 3. przedstawić składowi siedmiu sędziów...
. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.), następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: 'Czy datą ustalenia opłaty adiacenckiej, o jakiej mowa, w art. 98a ust. 1 ustawy...

I OSK 1337/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

[...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt I OSK 1337/08 Naczelny Sąd...
. Po nowelizacji ww. przepisu organ nie mógł wymierzyć opłaty adiacenckiej w wysokości wyższej niż określona w tym przepisie maksymalna stawka 30% różnicy wzrostu wartości nieruchomości...

II SA/Łd 17/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-08-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. - Prezydent Miasta Z., reprezentujący Gminę...
. K. i J. K., od decyzji Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] Nr [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej i rozłożenia jej na 5 rat rocznych, na podstawie art. 138 § 2...

II SA/Łd 169/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-02-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
Ł. z dnia [...], Nr [...] (znak: [...]) w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej., Prezydent Miasta Ł. decyzję z dnia [...], Nr [...] (znak: [...]), po rozpatrzeniu...

II SA/Łd 712/06 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-02-20

ze skargi G. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć...
; [...] i : [...] Burmistrz Miasta K. po rozpoznaniu z urzędu sprawy o ustalenie opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia...

II SA/Po 1432/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2006-02-02

2006 r. sprawy ze skargi Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej; postanawia odrzucić skargę...
. /-/ J. Szaniecka Burmistrz Miasta i Gminy decyzją z dnia [...]r. Nr [...] ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...]zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku...

II SA/Łd 924/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-09

roku sprawy ze skargi A Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia zawiesić...
(Dz. U. z 2010r., nr 102., poz. 651 ze zm.), uchylił własną decyzję z dnia [...], nr [...], w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, w części dotyczącej formy...

I OSK 1601/07 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacencka postanawia: 1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo, 2...
zostanie wydana, wysłana czy doręczona stronie decyzja organu pierwszej instancji czy organu II instancji w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Przedstawione powyżej...

I OSK 2666/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-16

Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: przedstawić składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu...
.), następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: 'Czy o zachowaniu 3-letniego terminu przewidzianego dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...

II SA/Łd 20/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-08-12

roku na rozprawie sprawy ze skargi Gminy-Miasta Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustaleniu opłaty adiacenckiej p o s t a n...
[...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w kwocie 3.275,50 zł z tytułu wzrostu - w wyniku budowy sieci wodociągowej w ulicy - wartości nieruchomości położonej w Z. przy ul. A 27 (B...
1   Następne >   +2   +5   +10   100