Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 3414/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-20

nieruchomościami, który to przepis wyraźnie stanowi, że ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości...
Miasta i Gminy Ś. wszczął postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej wobec J. N. oraz jego brata K. N. jako współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. G...

II GSK 973/15 - Wyrok NSA z 2016-12-01

na wniosek właściciela, wzrośnie jej wartość, opłata adiacencka może być ustalona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji:, A. w terminie 3 lat od dnia...
. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wbrew twierdzeniom skarżącej Sąd uznał, że pytanie to dotyczyło terminu nałożenia opłaty adiacenckiej. Na pytanie nr 51...