Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II SA/Łd 842/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-25

wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie opłaty adiacenckiej., Jak wynika z akt sprawy, decyzją z dnia [...], znak: [...], Burmistrz P. ustalił opłatę adiacencką...
gospodarki ściekami na swojej nieruchomości. Podkreślił też, że w 2013 r. toczyło się postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej, w zakresie...

I OSK 813/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego...
1509/02 w sprawie ze skargi H. U. i B. K.-U. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Skarżący...

II SA/Ol 636/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-07-17

ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
podjęcia decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału przez Zarząd Miasta z dnia '[...]' oraz decyzji Samorządowego...

II SA/Sz 173/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

opłatę adiacencką uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] 1. Decyzją z dnia [...] lutego 2013 r...
., znak [...] Wójt Gminy S. ustalił Z. N. (dalej przywoływany jako: 'Skarżący'), opłatę adiacencką w wysokości [...] zł z tytułu podziału działek...

II SA/Łd 418/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-17

. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego. B.C. W dniu 3 czerwca 2008 r. M.R. złożyła wniosek o wznowienie...
532/07 ze skargi M.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W jego uzasadnieniu podniosła, iż w toku...

II SA/Ol 492/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-07-08

Prezydenta Miasta z dnia '[...]' r. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, położonej w O. przy ulicy '[...]', na skutek jej podziału...
postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości innej nieruchomości, na skutek jej podziału. W ocenie pełnomocnika skarżącej...

I OZ 494/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-30

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę o wznowienie...
czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W postanowieniu tym Naczelny Sąd Administracyjny uznał za prawidłowe przyjęcie przez Sąd pierwszej instancji...

II SA/Ke 866/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-01-12

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę o wznowienie postępowania. Wyrokiem z 13 lipca 2016 r. sygn. akt II SA/Ke 176/16 Wojewódzki Sąd...
się do zarzutu, że działka nr [...] jest użytkiem rolnym, a w związku z tym nie mają w sprawie zastosowania przepisy dotyczące opłaty adiacenckiej, Sąd podniósł...

I SA/Wa 1689/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

. Z. jednorazowej opłaty adiacenckiej na rzecz Gminy Miasta J. w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w J. przy ul. M., oznaczonej w ewidencji gruntów...
w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej. Dopiero w piśmie z dnia 21 marca 2013 r. nr [...] Minister poinformował pełnomocnika skarżącej, że w sprawie został...

II OSK 894/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W dniu 30 maja 2007 r. (data prezentaty) do Naczelnego Sądu...
1   Następne >   2