Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

IV SA/Po 559/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-07

Odwoławczego w P. z dnia [...] lutego [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
i Katastru Miejskiego GEOPOZ ze zm. oraz uchwały Rady Miasta P. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej...

II SA/Kr 976/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-23

Odwoławczego w [...] z dnia [...] maja 2018 r. znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia 11 maja 2018 r...
. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.), § 3 uchwały Rady Gminy Zielonki nr IX/59/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej (Dz...

SA/Sz 867/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-19

zaś z istniejącą już w sprawie opinią biegłego, powołanego dla ustalenia wartości gruntu dla potrzeb opłaty adiacenckiej, a w konsekwencji - przyjęcie zaniżonej wartości...
gruntu. [...] wniósł o ustalenie odszkodowania w oparciu o wycenę nieruchomości [...] , sporządzoną dla potrzeb wyliczenia opłaty adiacenckiej., Wojewoda decyzją z dnia...

II SA/Gd 461/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

się odwołujących się na opinię szacunkową dotyczącą opłaty adiacenckiej, gdyż jest to wycena sporządzona na zupełnie inny cel i nie można jej porównywać do operatu szacunkowego...
budowlanego, nie zaś drogi publicznej, gdyż właśnie grunt budowlany utracili skarżący. W trakcie naliczania opłaty adiacenckiej przyjęto wartość gruntu na kwotę około 200 zł...

IV SA/Wa 2533/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

określona kwota odszkodowania w wysokości 200.000 zł, która to kwota została zaliczona na poczet opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału...
z roszczeń wynikających z odszkodowania i opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości przedmiotowej nieruchomości, nie mogło wywołać skutku prawnego, ponieważ strony...

SA/Bk 1772/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-06-13

. W wyniku podziału nieruchomości na działki budowlane niewątpliwie wzrosła wartość działek. Gmina wszakże nie pobierała od skarżących opłat adiacenckich. Obecnie...
, kiedy skarżący wystąpili o wysokie odszkodowania, możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej już się przedawniła. Organ samorządu terytorialnego musiałby ponieść konsekwencje...

I OSK 2977/19 - Wyrok NSA z 2020-07-06

nr [...] i [...] na rzecz Gminy w zamian za odstąpienie od naliczania opłaty adiacenckiej, co zostało odzwierciedlone w protokole z dnia [...] listopada 1998 r., W takiej sytuacji...
z ustalenia i wypłacenia jej odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną w zamian za rezygnację Zarząd Gminy z ustalenia opłaty adiacenckiej...

II SA/Po 893/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-27

do skutecznego zrzeczenia się odszkodowania przez wnioskodawców za grunt przeznaczony pod drogę w zamian za odstąpienie przez Wójta Gminy D. od ustalenia opłat adiacenckich...
.. W jej wyniku wszyscy uczestnicy rozprawy wyrazili zgodę na przekazanie dróg nieodpłatnie w zamian za odstąpienie od opłat adiacenckich. Decyzją z dnia [...] 1999 r. znak...

I OSK 894/09 - Wyrok NSA z 2010-04-22

za wywłaszczenie nieruchomości doznaje wsparcia, jeśli weźmie się pod uwagę względy natury systemowej. Instytucję waloryzacji ustalonej w decyzji opłaty adiacenckiej...
: orzeczenia.nsa.gov.pl odmowa uznania, że właściwą formą dokonania waloryzacji jest decyzja oznaczałaby, że waloryzacja publicznoprawnego świadczenia ( opłaty adiacenckiej ) należnego...

SA/Sz 986/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-12

. [...] w [...] sporządzonego w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej i sanitarnej...
1   Następne >   3