Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II ONP 5/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

przesłanka konieczna do legalności ustalenia opłaty adiacenckiej od skarżącego, tj. brak upływu terminu 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział...
[...] grudnia 2009 r. (znak [...] i znak [...]) stały się ostateczne w dniu [...] stycznia 2010 r., a decyzja ustalająca nałożenie na skarżącego opłaty adiacenckiej...

II SA/Kr 1688/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-23

wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości z tytułu wybudowania...
z wodociągu gminnego pod warunkiem, że nie będą wykonywać sieci rozdzielczej a tylko przyłącz z sieci głównej. 2. Ustala się opłatę za włączenie się do sieci wodociągowej...