Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 974/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-24

. P. i R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. Sygn. akt II SA/Lu [...], U Z A S...
, zmienioną uchwałami Rady Miasta R. P. nr [...] z dnia [...] sierpnia 2011 r. oraz nr [...] z dnia [...] lutego 2013 r., ustalił S. P. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł...

II SA/Wr 279/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

której będzie budżet Miasta O. (§ 2 uchwały). W przepisie § 3 uchwały postanowiono, że stawka opłaty adiacenckiej wynosi 50% wzrostu wartości nieruchomości wydzielonych...
w wyniku scalenia i podziału w stosunku do nieruchomości dotychczas posiadanych. Ustalono termin zapłaty opłat adiacenckich do dnia 31 grudnia 2017 r. W § 6 wskazano...

OPK 2/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-03-03

Mieczysława O. od decyzji Zarządu Miejskiego w O. z dnia 26 października 1995 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej za scalenie i podział gruntu na działki...
nr 72 poz. 312/, związany jest wysokością opłaty adiacenckiej określonej w uchwale rady gminy, podjętej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...

II SA/Gd 731/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

. 1 u.g.n. - skarżący będzie zmuszony do zapłaty opłaty adiacenckiej w wysokości aż do 50 % wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest przy tym znacznie wyższa, aniżeli...
oraz opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału., 2) ugoda sądowa (sygn. akt IX Ns 653/08) z dnia 14 maja 2010 r., zawarta pomiędzy Gminą U. a A. i B. małżonkami L...

SA/Ł 66-67/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-04-19

i źródeł finansowania, informacji o wysokości odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy, informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających poszczególne...
urządzeń technicznych planowanych do budowy, terminów ich wybudowania oraz źródła finansowania, a także podanie informacji o wysokości opłat adiacenckich obciążających...

I SA/Wa 2352/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-10

scaleniowa pomija infrastrukturę gazową. W uchwale scaleniowej nie ma mowy o tym aby przyszłe drogi otrzymały nowowytyczoną jezdnię i chodniki z opłat adiacenckich...
. W ocenie skarżących ustalony w uchwale o scaleniu i podziale termin wnoszenia opłat adiacenckich jest sprzeczny z art. 107 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami...

III RN 1/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-02-25

, wysokość odszkodowań za grunty, które przejdą na własność gminy, wysokość opłat adiacenckich, propozycje zachowania istniejących budynków i drzewostanu oraz planowanych...

II SA/Gl 913/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-14

, a także nie została mu doręczona zaskarżona uchwała. Dopiero, gdy organ ustalał wysokość kosztów oraz opłatę adiacencką dopełnił obowiązku wynikającego z art. 103 ust. 1...
technicznej planowanych do wybudowania, terminy ich budowy oraz źródła finansowania; 7) ustalenia co do wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich; 8...

I OSK 1538/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

i terminy budowy urządzeń infrastruktury technicznej (pkt 1-7). W kolejnym natomiast zawarto uregulowania dotyczące wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich...
obowiązek wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich (art. 105, 106, 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej u.g.n....

II SA/Bk 136/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

infrastruktury technicznej, zasady ustalania wysokości, terminu i sposobu zapłaty opłat adiacenckich oraz rozstrzygnęła wnioski, jakie wpłynęły w okresie wyłożenia projektu uchwały...
1   Następne >   2