Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

I OSK 70/19 - Wyrok NSA z 2021-12-15

w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. nr XXII/205/16 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku...
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej., Wyrok...

II SA/Gl 1237/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-20

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłat adiacenckich stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej § 2. W dniu [...] r. Rada Gminy K. podjęła uchwałę...
nr [...] w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie Gminy K.. Uchwała, jak wynika z jej części nagłówkowej, została podjęta na podstawie art. 18...

III SA/Po 406/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-16

[...] nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę /-/ M. Ławniczak /-/ M. Kosewska /-/ B...
września 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXVII/2000 dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury...

II SA/Bk 308/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-07-10

wodociagów i kanalizacji oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. stwierdza, że zaskarżona uchwała...
oraz ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, wnosząc o jej uchylenie., W uzasadnieniu skargi podał, że Rada Gminy J. zaskarżoną uchwałą ustaliła m.in., że budowa...

I OSK 25/06 - Wyrok NSA z 2006-03-03

Szczecina z dnia 25 października 2004 r. Nr XXVII/562/04 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia...
uchwały Rady Miasta Szczecina z 25 października 2004 r. nr XXVII/562/04 w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Wyrok ten został wydany...

II SA/Bd 1462/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-08

w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011 r. nr IX/165/2011 w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej oddala skargę. W. P., po bezskutecznym wezwaniu...
, [...]2015r. wniósł skargę na uchwałę Rady Miejskiej w [...] nr [...] z dnia [...]2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, wnosząc o stwierdzenie...

II SA/Bd 929/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-14

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
procentowej opłat adiacenckich (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2008 r., Nr 155, poz. 2415), ustalił opłatę adiacencką...

II SA/Bk 304/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Prokuratora Regionalnego w B. na uchwałę Rady Miejskiej w A. z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu...
Miejskiej w A. Nr [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku...

OSK 1687/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-08

ze skargi Gminy - Miasta Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 2 grudnia 2003 r. (...) w przedmiocie ustaleniu opłaty adiacenckiej postanawia 1...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 2 grudnia 2003 r., (...), w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Postanowienie to zostało wydane w następujących...

OSK 1753/04 - Postanowienie NSA z 2005-07-06

listopada 2003 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia oddalić skargę kasacyjną. [pic] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 17...
listopada 2003 r. (...) uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia 17 września 2003 r. (...) w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz przekazującą sprawę organowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   16