Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Sz 227/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-04

podniosła, że o toczącym się w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej postępowaniu dowiedziała się dopiero z chwilą otrzymania wezwania do zapłaty z dnia 7 marca 2017 r...
sprawy i stwierdziła, że korespondencja w toku postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej była kierowana na adres, pod którym nie mieszka co najmniej od końca 2005...

II SA/Gd 150/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-09

odwołania od decyzji ustalającej opłatę adiacencką oraz odmawiające przywrócenia terminu do jego wniesienia. Z akt wynika, że zaskarżone postanowienie zostało wydane...
ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich, ustalił skarżącemu opłatę adiacencką, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek tego podziału...

II SA/Ol 563/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-04

do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odmówić przywrócenia terminu...
z dnia '[...]' r., nr '[...]', w przedmiocie ustalenia na rzecz Gminy od Przedsiębiorstwa A Sp. z.o.o opłaty adiacenckiej w kwocie 5.310,00 zł. z tytułu wzrostu wartości...

I OZ 750/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd...
wyroku w sprawie ze skargi C.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej...

IV SA/Po 927/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-16

. [...] w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń...
infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. [...] Nr 139 z dnia [...] 2005 r., poz. 3865) ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiących współwłasność...

II SA/Gl 64/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-10

sprawy ze skargi C. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej...
Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy K. z dnia [...] r. nr [...] nakładającą na C. K. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł...

II SA/Sz 867/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-08

A. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t a n...
Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego działki nr [...] położonej w [...] na kwotę [...] zł., Wraz ze skargą...

II SA/Ke 337/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-30

SA/Ke 337/12 oddalającego skargę T.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić...
[...] znak: [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Pismem datowanym na 25 października 2012 r. T.T. wniosła, o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku wnosząc...

II SA/Go 1049/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-05

ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, decyzją z dnia [...] lipca 2013r...
. nr [...], utrzymało punkt 1 decyzji Burmistrza z dnia [...] maja 2013r., w którym organ orzekł o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości 4.941 zł oraz uchyliło punkt 2...

II SA/Bk 445/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-19

. z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a przywrócić termin do uiszczenia wpisu Postanowieniem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   12