Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I OSK 1588/12 - Wyrok NSA z 2013-01-08

O. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o umorzenie części opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 477/11 Wojewódzki...
opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że skarżący wniósł skargę na niezastosowanie się przez Wójta Gminy O. do obowiązków, o których mowa w art. 55 §...

II SAB/Bk 17/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-06-13

postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę. J. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nr geod. [...], położonej przy ul. T. w B...

II SAB/Po 124/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-14

. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do zakończenia postępowania...
zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Burmistrz Ś. decyzją z dnia [...] 2016 r., nr [...], ustalił H. K. opłatę adiacencką...

II SAB/Po 78/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Samorządowego Kolegium Odwoławczego do rozpoznania...
w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału...

V SAB/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

sprawy ze skargi W. W. na przewlekłości postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej...
jest przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu opłaty adiacenckiej, czy też bezczynność organu administracji. Ponadto wezwano...

I SAB/Po 2/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Samorządowego Kolegium...
, które ustalono na podstawie akt sprawy., Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego [...] decyzją z dnia [...] listopada 2019 r. ustalił na rzecz skarżącej opłatę...