Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Wr 202/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-23

z dnia [...]r. (Nr[...]) Wójt Gminy K. w pkt. I ustalił dla J. B. zam., ul. L.[...], W., [...] K., opłatę adiacencką w wysokości 5751,70 zł z tytułu wzrostu wartości...
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) wójt może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości dokonanego...

II SA/Kr 1144/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-06

. nr VIII/56/07 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budowa urządzeń infrastruktury...
poz. 2603 z późn.zm.), podjęła uchwałę nr VIII/56/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości...

III SA/Po 406/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-16

[...] nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę /-/ M. Ławniczak /-/ M. Kosewska /-/ B...
września 2002r. w sprawie zmiany uchwały nr 230/XXVII/2000 dotyczącej ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury...

IV SA/Po 471/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-07-18

Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 9 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę w całości Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego...
kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń...

II SA/Op 667/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-01-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
, Prezydent Miasta Opola pismem z dnia 12 lutego 2008 r. poinformował strony o wszczęciu z urzędu postępowania o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości...

II OSK 1658/11 - Wyrok NSA z 2011-11-10

regulujące kwestie opłat adiacenckich (art. 143-148)., WSA w Krakowie przyjął, że okoliczność, iż zaskarżona uchwała została uchylona przez Radę Gminy w całości...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczących opłaty adiacenckiej, jaką ustala się po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych...

II SA/Kr 1176/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-13

oraz wnoszenia na rzecz gminy opłaty innej niż adiacencka. W oparciu o powyższe prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości...
partycypowania mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich, a nie - jak to uczyniono...

II SA/Ke 121/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-09

wieczystego nieruchomości zaliczana będzie na poczet opłaty adiacenckiej w tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową kanalizacji., J. S. mieszkaniec Gminy S...
infrastruktury technicznej, jeżeli wskutek budowy wzrosła wartość nieruchomości, stanowi wniesienie na rzecz gminy opłat adiacenckich., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy w S. wniosła...

II SA/Ke 161/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

opłaty adiacenckie. Zasady ustalania tych opłat określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania...
wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. Zgodnie z § 2 rozporządzenia, wysokość opłat adiacenckich ustalana miała być w stosunku...

II SA/Rz 959/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-24

na poczet opłat adiacenckich, w przypadku ich ustalenia/. Nadto w powyższej uchwale uregulowano sposób wnoszenia wpłat przez właścicieli nieruchomości, jak również ewidencji...
29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz. U. nr 30, poz. 127 z późn. zm./ dotyczy opłat adiacenckich, natomiast nie stanowi podstawy...
1   Następne >   +2   +5   8