Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Go 662/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-01-21

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi...
Wlkp. wpłynęła skarga A.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2009r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Zarządzeniem...

I SA/Wa 1876/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie: ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić 'Stowarzyszeniu...
urealnienia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, co realizowane jest poprzez reprezentowanie społeczności lokalnej i występowanie z wnioskami...

I SA/Wa 1831/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-09

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie...
statutowa oraz podjąć niezbędne kroki celem uzyskania takich środków., Wskazać należy, iż celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz urealnienia opłaty adiacenckiej...

I SA/Wa 1766/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-27

się w skardze do przepisów związanych z 'przedawnieniem' opłaty adiacenckiej - ( z uwagi na brak jakiejkolwiek analogii) nie znajduje żadnego uzasadnienia., W skardze...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1. stwierdza nieważność decyzji Samorządowego Kolegium...

I OSK 68/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

(np. na skutek wywłaszczenia) czy o zobowiązanie do uiszczenia daniny publicznej (np. w przypadku określania wysokości opłaty adiacenckiej)., Traktując zatem...

I OSK 1799/21 - Wyrok NSA z 2021-12-01

Skarga kasacyjna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2021 r. sygn. akt II SA/Ol 251/21 w sprawie ze skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną