Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 493/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-17

ze wskazaniem 'zwrot opłaty adiacenckiej' zaliczyć należy kwotę 600,40 zł na poczet należności z tytułu decyzji Burmistrza Ł. z [...] ([...]), pozostała kwota tj. 4.009,60 zł...
., jako tytuł wpłaty podając: 'opłata adiacencka'. Postępowanie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało natomiast zakończone decyzją Burmistrza Ł. z dnia...

II SA/Lu 261/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-05-18

niejawnym sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej p o s t...
opłata nie została uiszczona., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Opłacenie skargi stanowi niezbędny warunek do podjęcia dalszych czynności z nią...

I SA/Ol 148/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-28

podatkowego, że celem wpłacenia zaliczki w kwocie 30 tys. zł na poczet opłaty adiacenckiej było dążenie do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych działek poprzez dołożenie...
zagospodarowania przestrzennego działki '[...]' wymusiła dokonanie jej podziału na mniejsze, wpłacenie zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej i w konsekwencji sprzedaż działek...

I FSK 1329/12 - Wyrok NSA z 2013-09-03

działalność gospodarczą potwierdził sam podatnik w odwołaniach od decyzji organu pierwszej instancji, wskazując, że ponosił koszty na rzecz właściwej gminy (opłatę adiacencką...
podziału działki (opłata adiacencka), opłat od uzyskania warunków pod zabudowę, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Okoliczności te, zdaniem Sądu...

I SA/Ol 267/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-22

oraz wydzielenie dróg wewnętrznych, nadto uzyskał decyzje o warunkach zabudowy, ponosił koszty podziału działki (opłata adiacencka), opłat od uzyskania warunków zabudowy, co zostało...
Urzędu Gminy w S., dotyczących jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działek nr: '[...]' oraz opłat z tytułu podatku rolnego i opłat za ogłoszenia...

I GSK 1381/13 - Wyrok NSA z 2014-07-08

powołane orzeczenia dostępne w internetowej bazie www.orzeczeniansa.gov.pl ) dotyczące zachowania terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej, w której Sąd wskazał...
Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego...

I SA/Ol 397/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-10-08

projektów podziału nieruchomości oraz wydzielenie dróg wewnętrznych, nadto uzyskał decyzje o warunkach zabudowy, ponosił koszty podziału działki (opłata adiacencka...
'[...]' w łącznej kwocie 4.053,60 zł,, - poniesionych na rzecz Urzędu Gminy w związku z wzrostem wartości nieruchomości w łącznej kwocie 9.398,05 zł;, - dotyczących opłat podatku...