Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Gd 812/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-21

czynności z tytułu której właściciele nieruchomości będą uiszczać świadczenia pieniężne na poczet opłaty adiacenckiej., We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie...
opłaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 144 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej...

I SA/Po 718/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-13

Gminy [...] (dalej: 'Gmina') ustalił Spółce opłaty adiacenckie w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości...
oraz zobowiązał Spółkę do ich zapłaty w terminie do dnia [...] stycznia 2013 r., Łączna suma zaległości z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich (bez odsetek) wynosiła [...] zł...

I FSK 864/14 - Wyrok NSA z 2017-09-01

spółka wskazała, iż w związku z zaległościami podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesie...
, ze zm., dalej również jako: 'Ordynacja podatkowa' lub 'O.p.'). Zgodnie z treścią aktu spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej...

I FSK 864/14 - Postanowienie NSA z 2015-09-21

podatkowymi z tytułu niezapłaconych opłat adiacenckich wystąpiła do Gminy C. (dalej powoływana również jako 'Gmina') z wnioskiem o zawarcie umowy o przeniesienie w zamian...
z treścią aktu Spółka, w celu częściowego rozliczenia się z gminą z tytułu opłaty adiacenckiej, powodującego częściowe wygaśniecie zobowiązania podatkowego, przeniosła...

I FSK 1594/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń...
. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych stwierdził, że stanowisko Gminy jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 2040/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

opłaty adiacenckiej. Takiej opłaty Gmina jednak nie pobrała, gdyż minął 3 letni okres wydania decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej. Z uwagi na fakt, iż termin...
płatności opłaty adiacenckiej (ustalanej w drodze decyzji administracyjnej) przedawnił się, Gmina ma zamiar zawrzeć z mieszkańcami umowy cywilnoprawne, które w swej treści...

III SA/Wa 3171/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

- jako organ władzy publicznej - opłaty publicznoprawne, do których w szczególności należą opłata skarbowa, opłata adiacencka, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów...
technicznej na pasie drogowym - uznał stanowisko Gminy za prawidłowe. W pozostałej części, dotyczącej opłaty adiacenckiej, renty planistycznej i opłaty za sprzedaż napojów...

I FSK 1156/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gmin opłat adiacenckich., Opłaty te mają charakter obligatoryjny, wynikający bezpośrednio...
ww. ustawy stanowi, że decyzja ustalająca opłatę adiacencką jest wydawana po urządzeniu lub modernizacji drogi., Jak zatem z przepisów tych wynika, ustawodawca...

I SA/Sz 376/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-26

o warunki zabudowy, zlecenie budowy wodociągu, poniesienie kosztów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - opłaty adiacenckie, co organ szczegółowo opisał., Organ...
ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego, opłat adiacenckich, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie zostały udokumentowane, fakturami VAT., W skardze...

I SA/Wr 216/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-15

przez wnoszenie na rzecz gmin opłat adiacenckich. Opłaty te mają charakter obligatoryjny, wynikający bezpośrednio z ustawy, a ich obowiązek istnieje niezależnie...
od tego, czy właściciel nieruchomości korzysta bądź ma zamiar korzystać z wybudowanych urządzeń (drogi). Art. 145 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że decyzja ustalająca opłatę adiacencką...
1   Następne >   +2   +5   8