Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

III SA/Po 1467/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-19

2013 r. o opłacie adiacenckiej za pobudowanie drogi na ul. ..., naliczonej niezgodnie z przepisami, oraz o uchylenie tych decyzji., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy...
adiacencką za pobudowane drogi - nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. W niniejszym postępowaniu nie było możliwe poddanie kontroli decyzji dotyczącej opłaty...

II FSK 2679/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12 grudnia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'u.p.o.l....
w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt I OPS 6/13, która z kolei dotyczyła decyzji ustalającej opłatę...

I SA/Kr 181/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-27

terytorialnego poza świadczeniem usług w zakresie dostarczania wody, czy odbioru ścieków, wykorzystuje infrastrukturę do poboru od mieszkańców opłaty adiacenckiej, w związku...
interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływ opłat pobieranych od przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach, na konieczność...

I SA/Bd 158/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-05-10

. o sygn. akt I OPS 6/13 (wszystkie powołane orzeczenia dostępne w internetowej bazie www.orzeczeniansa.gov.pl) dotyczące zachowania terminu do ustalenia opłaty adiacenckiej...
o uchylenie powyższej decyzji zarzucając jej naruszenie: art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 336 Kodeksu cywilnego poprzez...

I SA/Sz 17/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-10

, kanalizacji i energii elektrycznej; budową trafostacji; opłatą adiacencką i planistyczną na rzecz Gminy., W dniu 8 października 2015 r. złożył do organu wyjaśnienia...
minimis wydawana na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest prawem miejscowym i podlega publikacji w Dzienniku...

II FSK 652/16 - Wyrok NSA z 2018-03-14

pkt 1, 2 i 3, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej...
r. o sygn. akt I OPS 6/13 (wszystkie powołane orzeczenia dostępne w internetowej bazie www.orzeczeniansa.gov.pl) dotyczące zachowania terminu do ustalenia opłaty...

I SA/Rz 289/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-10

do ustalenia opłaty adiacenckiej, w której Sąd wskazał, że dla zachowania trzyletniego terminu decydujące znaczenie ma data wydania decyzji a nie data jej doręczenia. Jakkolwiek...
pkt 1, 2 i 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - określanej dalej jako: u.p.o.l., Jak wynika z akt...

I SA/Gl 105/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-01

. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia, 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. - obecnie t.j. Dz. U. z 2016 r. poz...