Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Ol 148/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-28

podatkowego, że celem wpłacenia zaliczki w kwocie 30 tys. zł na poczet opłaty adiacenckiej było dążenie do zwiększenia atrakcyjności sprzedawanych działek poprzez dołożenie...
zagospodarowania przestrzennego działki '[...]' wymusiła dokonanie jej podziału na mniejsze, wpłacenie zaliczki na poczet opłaty adiacenckiej i w konsekwencji sprzedaż działek...

I SA/Gd 4/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-19

. D. - wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Decyzją z dnia 08.11.2007r. Wójt Gminy S. ustalił jednorazową opłatę od wzrostu wartości...
, 297.696,87 zł (tabele na str. 22-23 decyzji). Ponadto uwzględniono koszty zawarcia umów notarialnych w kwocie 4.847,34 zł oraz uiszczonych opłat adiacenckich w kwocie...

I SA/Po 926/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-12

ustalenia w 2008 r. przez Wójta Gminy [...] opłaty adiacenckiej, dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości o kwotę [...] zł., Organ wskazał także, że z treści odwołania...
jego działania świadczy naliczenie przez Wójta Gminy [...] opłaty adiacenckiej jest błędne. Opłata adiacencka naliczana jest bowiem zawsze w przypadku wzrostu wartości...

I SA/Po 931/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-12

(kosztami). Zarobkowy charakter działań podatnika potwierdza okoliczność ustalenia w 2009 r. przez Wójta Gminy [...] opłaty adiacenckiej, dotyczącej wzrostu wartości...
podatnika, twierdzenie organów podatkowych, że o zarobkowym charakterze jego działania świadczy naliczenie przez Wójta Gminy [...] opłaty adiacenckiej jest błędne. Opłata...

I SA/Ol 767/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-28

adiacenckimi, opłatami planistycznymi, jednakże ww. wydatki przyporządkował proporcjonalnie do ilości i powierzchni sprzedanych działek. Prawidłowo wskazał na przepisy art. 22...
. Także w przypadku opłat adiacenckich wynikających z decyzji Wójta Gminy S., koszty te przyporządkowano proporcjonalnie do powierzchni działki nr 18/16 oraz udziału w działce...

I SA/Ol 811/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-11

do powierzchni sprzedanych w danym roku. Organ I instancji uwzględnił również wydatki z tytułu budowy dróg, jak i związane z opłatami adiacenckimi oraz planistycznymi. Odwołując...
opłat adiacenckich strona nie dysponuje inną dokumentacją, którą mogłaby potwierdzić poniesione koszty. Nie powinno to jednak działać na jej niekorzyść. Organ dysponował...

I SA/Sz 1244/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-26

przyjętej do ustalenia opłaty adiacenckiej., Decyzją z dnia 29.07.2014 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, nie znajdując podstaw...
notarialnego z dnia 13.07.2009r. Rep. A Nr [...],[...] zł - I rata opłaty adiacenckiej, [...] zł zaliczka za podział działki). Natomiast w podatkowej księdze przychodów...

I SA/Łd 1142/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-04

partycypacji właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej. Zgodnie z przyjmowanym...
w orzecznictwie stanowiskiem, obowiązek zapłaty opłaty adiacenckiej, powstaje nie tylko w wyniku wybudowania nowych urządzeń infrastruktury (budowy 'sensu stricto...

I SA/Sz 27/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-14

na zakup sprzedanych w [...] r. działek nr [...] o łącznej powierzchni [...] m2 oraz wydatek poniesiony w związku z ustaloną decyzją Burmistrza C. z [...] r. opłatą adiacencką...
, do których zakwalifikowano wydatek poniesiony na nabycie sprzedanych w [...] r. ww. działek w kwocie [...] zł, opłatę adiacencką w wysokości [...] zł (zaliczono do kosztów...

I SA/Sz 25/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-14

poniesiony na nabycie sprzedanej w [...] r. działki nr [...] w kwocie [...] zł, wydatek związany z opłatą adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - działek...
i uiszczał opłatę adiacencką., W ocenie Sądu, na gruncie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, organy podatkowe zasadnie uznały, że prowadzona przez Podatnika...
1   Następne >   +2   +5   8