Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

I SA/Wa 177/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia odmówić przyznania wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] grudnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Jednocześnie Sąd przyznał wyznaczonemu...

II SA/Po 792/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-14

z dnia [...] czerwca 2016r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia przyznać radcy prawnemu K. F. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o odmowie przywrócenia terminu. Wobec powyższego pełnomocnikowi z urzędu przysługuje w niniejszej sprawie opłata za dwie czynności podjęte w drugiej instancji w postępowaniu...

II SA/Bk 17/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-07-15

opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a przyznać radcy prawnemu M. W. - Z. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia...
o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków., Stosownie do § 14 ust. 2...

I SA/Wa 1979/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych...
patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników...

I SA/Wa 1957/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-23

60/100) złotych, w tym tytułem opłaty za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku...
opłaty parkingowej poniesionej w dniu zapoznania się z aktami sprawy oraz kwotę 145,43 zł tytułem wydatków związanych z dojazdem do Sądu z siedziby kancelarii...