Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I OPS 5/09 - Wyrok NSA z 2010-01-11

.) dotyczy rozstrzygnięcia o ustalenia opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Prezes NSA Janusz Trzciński Sędziowie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd...

I OSK 518/11 - Wyrok NSA z 2012-04-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem...
[...] kwietnia 2010 r. nr [...] oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [....] stycznia 2010 r. o ustaleniu opłaty adiacenckiej., W uzasadnieniu...

II SA/Sz 481/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
Nr XLVII/906/05 Rady Miasta Szczecin, z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 1, poz...

II SA/Sz 103/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Nr XXXII/194/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek procentowej opłaty adiacenckiej ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...]zł...

II SA/Sz 891/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Burmistrz M. decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną na podstawie art...
. 741 ze zm.) ustalił T. i W. S. opłatę adiacencką, w wysokości [...]zł z tytułu wzrostu wartości działek nr [...]obręb G. w związku z podziałem działki nr [...]., Organ...

SA/Sz 1437/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-27

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Zarząd Miasta [...] ustalił dla K.D. opłatę...
procentowej opłaty adiacenckiej, opłatę tą ustalono na kwotę [...] zł, tj. 50% kwoty o którą wzrosła wartość nieruchomości po podziale. W odwołaniu od decyzji organu...

II SA/Bk 748/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-02-02

1. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości (zbycia), obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej przechodzi na nowy, aktualny podmiot uprawniony do dysponowania tą...
we współwłasności nieruchomości. Właściwe ustalenie kręgu podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty adiacenckiej winno wynikać z aktualnych na dzień wydania decyzji...

II SA/Sz 104/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-24

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy z dnia [...] r...
wnioskodawcy w dniu [...] r. i stała się ostateczna w dniu [...] r., Decyzją z dnia [...] r., numer [...] Wójt Gminy K. ustalił P. G. opłatę adiacencką w wysokości [...] zł, którą...

II SA/Sz 1360/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Wójt Gminy, decyzją z dnia [...] , zatwierdził projekt podziału działki...
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej nr [...], położonej w obrębie...

II SA/Ol 917/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-19

Odwoławczego z dnia '[...]'. '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. WSA/wyr.1 - sentencja wyroku Decyzją z dnia '[...]', nr '[...]', Zastępca Dyrektora...
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta '[...]', ustalił opłatę adiacencką w kwocie 1876,15 zł na rzecz Gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   33