Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

II SA/Ke 762/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2024-01-31

, w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w wysokości 31.494,30 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Zarządzeniem z 29 grudnia 2023 r. skarżący został wezwany...
opłata adiacencka powinna być niższa od ustalonej w zaskarżonej decyzji - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu 5...

II SAB/Bk 122/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-13

grudnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej p o s t...
2016 r. pismo z tej daty zatytułowane 'Odwołanie', w którym J. S. wskazywał organowi, że 'nie było jego intencją kwestionowanie opłaty adiacenckiej, ale data w której ona...

II SAB/Bd 19/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-15

Miasta B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: odrzucić skargę Zgodnie z art.3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...
wynikającego z przepisu prawa - rozstrzygnięcia odwoławczego od wniesionej prośby z [...]2003 r. o nie ustalaniu opłaty adiacenckiej w związku z brakiem wzrostu wartości...

I OSK 1915/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

skargi w sprawie ze skargi I.B. i S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
I. B. i S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...], w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Powyższe postanowienie...

VIII SA/Wa 977/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

. nr [...], w sprawie ustalenia S. W. opłaty adiacenckiej., Zaskarżona decyzja doręczona została stronom postępowania, a wśród jej adresatów oraz poprzedzającej ją decyzji...
jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] rozpoznając ją w II instancji, nie uznali A. W. za stronę postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej dla S...

VIII SA/Wa 976/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

. nr [...], w sprawie ustalenia A. W. opłaty adiacenckiej., Zaskarżona decyzja doręczona została stronom postępowania, a wśród jej adresatów oraz poprzedzającej ją decyzji...
jak i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] rozpoznając ją w II instancji, nie uznali S. W. za stronę postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty adiacenckiej...

II SA/Rz 696/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie 'odwołanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu...
miałyby świadczyć o nietrafności wymierzenia opłaty adiacenckiej i w reasumpcji wnosiła o 'umorzenie kwoty, którą Wójt bezprawnie na mnie nałożył w wysokości 886,50 złotych...

II SAB/Łd 225/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-04-27

z [...] nr [...] w sprawie opłaty adiacenckiej, wnosząc o: zobowiązanie organu do wydania postanowienia w określonym terminie; stwierdzenie, że organ rażąco naruszył prawo w związku...
w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ł. z [...]r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. W ustawowym terminie została złożona skarga do WSA w Łodzi, który postanowieniem...

II SA/Ol 355/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-16

niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odrzucić skargę. WSA...
'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie opłaty adiacenckiej., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 czerwca 2012 r., które skarżący otrzymał w dniu 2 lipca 2012 r...

II SA/Po 1/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

2015 r. sprawy ze skargi I. B. i S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
postanawia odrzucić skargę. /-/ J.Zieliński W skardze na decyzję w przedmiocie opłaty adiacenckiej, bliżej opisaną w rubrum niniejszego postanowienia, nie została podana...
1   Następne >   +2   +5   +10   93