Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Sz 162/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

o urządzeniach infrastruktury technicznej i opłatach adiacenckich. Wprawdzie opłaty adiacenckie pojawiają się dopiero przy podziale nieruchomością a także przy scalaniu...
i podziale nieruchomości, ale w art. 145 ust. 1 u.g.n. jest przepis, mówiący że wójt (burmistrz, prezydent miasta) może ustalić opłatę adiacencką po stworzeniu warunków...

IV SA/Wa 1870/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-20

nieruchomościami dotyczące opłat adiacenckich'., Z tego wynika, że za pozbawione podstaw prawnych uznać należy zarówno opłaty ustalane za samo podłączenie do sieci...
, podobnie jak chybione jest odwoływanie się do kwestii opłat przyłączeniowych, których dotyczyły przytoczone w skardze orzeczenia i łączenie tej kwestii z kosztami...

IV SA/Wa 3022/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

opłata adiacencka, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (por. wyrok NSA z 9 listopada 2011 r., II OSK 1671/11...
ponoszenia opłaty za wydanie warunków technicznych (Rozdział V, § 20 pkt. 6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ustanowionego na podstawie § 1 zaskarżonej...

II OSK 1731/14 - Wyrok NSA z 2016-03-09

na przyłączenie, czy też jakiejkolwiek opłaty zbliżonej swoim charakterem do opłaty adiacenckiej., Uzasadniając wskazany na wstępie wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny...
nie podał, dlaczego jego zdaniem, jednym z warunków przyłączenia do sieci nie może być poniesienie opłaty. Wskazał, że regulamin powinien określać prawa i obowiązki...

IV SA/Wa 578/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-04

administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz...

III OSK 3175/21 - Wyrok NSA z 2021-02-23

wyrażonej w art. 7 k.p.a. - zasady prawdy obiektywnej. Należy wskazać, że podobne rozwiązania zostały przyjęte przez ustawodawcę odnośnie trybu ustalenia opłaty...
adiacenckiej, którą zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1990) ustala się w oparciu o sporządzony...

II SA/Gl 689/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-26

, że normatywne określenie 'urządzenie infrastruktury technicznej' pochodzi z regulacji dotyczących opłat adiacenckich, historycznie zaś było to 'urządzenie komunalne...

II SA/Bd 336/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-04-20

Sprawa ze skargi P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2020 r, nr [...] w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza B. z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...], 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz P. kwotę [...](sto) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, 3. nakazuje zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego ...

II SA/Łd 531/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-04

na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia finansowego właściciela nieruchomości z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej...
z lokalu oświadczenia o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat...