Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

OPK 8/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

Obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543...
ustalenia opłaty adiacenckiej po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy...

II SA/Go 496/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-03

., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz skarżącego E.B. kwotę 763...
. 104 k.p.a. oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2017 r., Nr XXVI/217/2017 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj...

I OSK 1402/10 - Wyrok NSA z 2011-08-10

Mieszkaniowej 'R.' w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla...
[...] listopada 2009 r. nr [...] wraz z decyzją organu pierwszej instancji w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach...

OPK 21/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-22

1. Obowiązek ponoszenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741/ ciąży...
nieruchomości po podziale dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, o której mowa w art. 98 ust. 4 tej ustawy ustala się z pominięciem działek gruntu wydzielonych...

II SA/Łd 640/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-15

roku sprawy ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. LS Samorządowe Kolegium...
, obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 4.968 zł (po waloryzacji według wskaźnika zmian cen towarów i usług - 6.536,87 zł), wynikającej ze wzrostu wartości...

II SA/Łd 1508/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-26

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta Ł. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza...
. - U., od decyzji Zarządu Miasta Ł. Nr [...] z dnia [...] w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, działając na podstawie przepisu art. 98 ust. 4 i art. 146 ust. 2 ustawy...

II SA/Sz 577/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-13

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a skargę Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] r., Nr [...], [...], na podstawie art. 98...
Miasta z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 stycznia 2006r. Nr 1 poz. 8) i art. 104 Kpa - ustalił...

I OSK 1283/09 - Wyrok NSA z 2010-07-16

. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej geodezyjnym podziałem oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] sierpnia 2008 r. wydaną w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem geodezyjnym., Przedstawiając...

I OSK 160/22 - Wyrok NSA z 2023-03-09

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] kwietnia 2021 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2...
.(Kolegium) z [...] kwietnia 2021 r. w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. (Wójt) z [...] października...

II SA/Wr 641/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej...
2001 r., uchwałę Gminy Święta Katarzyna nr VIII/58/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100