Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

I OZ 906/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym zarządzeniem Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wezwał E. S...
, bowiem przedmiotowe wezwanie jest bezzasadne. Według skarżącej, postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej wszczął z urzędu Burmistrz Miasta R. i to on powinien, do czasu prawomocnego...

I OZ 70/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-04

[...] października 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 2132/09...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] października 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Na powyższe zarządzenie zażalenie wniosła G. S...

II SA/Po 317/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-21

niejawnym sprawy ze skargi J. K., B. K., T. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] stycznia 2015 r., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję organu pierwszej instancji, która nałożyła na skarżących obowiązek zapłaty opłaty...

II SA/Po 1/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

2015 r. sprawy ze skargi I. B. i S. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
postanawia odrzucić skargę. /-/ J.Zieliński W skardze na decyzję w przedmiocie opłaty adiacenckiej, bliżej opisaną w rubrum niniejszego postanowienia, nie została podana...

I OZ 1259/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

w Zielonej Górze z dnia [...] listopada 2014 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Zarządzeniem z 16 lipca 2015 r., sygn. akt...
od ich skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej w kwocie 200 zł, stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia...

II SA/Bk 959/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-04-29

ustalenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a przyznać adwokatowi J. P. od Skarbu Państwa (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku) kwotę 2.952,00 zł tytułem...
w sprawie ze skargi A. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Jako podstawę...

II SA/Ol 258/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-28

niejawnym sprawy ze skargi B.D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
E. i B.D. opłaty adiacenckiej w wysokości 3.878,90 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w E. przy ul. [...] powstałej w skutek podziału działki...

I OZ 1104/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-04

., w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Prawidłowo również stosownie do § 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów obliczono wysokość wpisu., Mając powyższe na uwadze...
do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi L. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty...

II SA/Bd 934/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-06-22

niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję SKO w B. z dnia [...] sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia zwrócić S. B. ze Skarbu Państwa...
2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę S. Br na decyzję SKO w B. z dnia 19 sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Od powyższego...

II SA/Łd 516/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-28

opłaty adiacenckiej postanawia: zwrócić M. N. i J. N. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 440,00 (czterysta czterdzieści) złotych...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Do skargi kasacyjnej załączono dowód uiszczenia wpisu od skargi...
1   Następne >   +2   +5   11