Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I OZ 349/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

z dnia 19 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 28 grudnia...
przez pełnomocnika r. pr. J.M. W ocenie skarżącego, skoro przedmiotem skargi była decyzja wydana w sprawie należności pieniężnej (opłata adiacencka), to stawka zwrotu kosztów...

I OZ 351/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

z dnia 19 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 28 grudnia...
przez pełnomocnika r. pr. J.M. W ocenie skarżącego, skoro przedmiotem skargi była decyzja wydana w sprawie należności pieniężnej (opłata adiacencka), to stawka zwrotu kosztów...

I OZ 350/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

19 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: uchylić postanowienie zawarte w punkcie 3 zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazać...
. po rozpoznaniu sprzeciwu S. od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 19 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej stwierdził, że:, '1...

I SA/Po 445/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-29

2020 r., nr [...], wystawionego przez Burmistrza Miasta [...] (dalej jako: 'wierzyciel' lub 'skarżący') obejmującego należności z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie...
w łącznej kwocie [...]zł, na które złożyły się: 1) kwota [...]zł tytułem opłat manipulacyjnych - zgodnie z art. 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...